ชื่อผู้ใช้ : : รหัสผ่าน : :


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 สกอ.เลื่อนกำหนดสิ้นสุดการส่งผลงานโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมฯ
 ตลาดนัดหลัดสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์วิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย คัดสรรระดับชาติ ของสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
 รายงานผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) : 25_03_54
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
 เอกสารประกอบการบรรยายของ อดีตเลขาธิการ กกอ. (นายสุเมธ แย้มนุ่น) ปี 2552ดาวน์โหลดเอกสาร *
   

1.2378 | 2.99MB